Dmitry Podoryashy // RUS

Achievements
Russian Nationals 2020 Open
Italian Wingsuit Performance Comp 2018 Advanced
Russian Nationals 2018 Advanced
Online competitions
 • #10 Leonid Sigalov // 4243 m
 • #11 Dmitry Podoryashy // 4184 m
 • #12 Remi Damgaard // 4148 m
 • #77 MacFly // 975 m
 • #78 Dmitry Podoryashy // 974 m
 • #79 Mike Hitchcock // 971 m
 • #12 Ju Millot // 323 m
 • #13 Dmitry Podoryashy // 322 m
 • #14 Cris_BrentoBASEschool // 320 m
 • #6 Alexander Aksenov // 308.9 km/h
 • #7 Dmitry Podoryashy // 308.4 km/h
 • #8 Remi Damgaard // 306.8 km/h
 • #2 Adrian Witzenmann // 108.6 m
 • #3 Dmitry Podoryashy // 85.3 m
 • #4 Peda // 77.4 m
 • #5 Sergey Grashchenkov // 93.3 s
 • #6 Dmitry Podoryashy // 92.6 s
 • #7 Espen Fadnes // 92.0 s
× Something went wrong with that request. Please try again.